Tuesday, August 20, 2013

殊妙莊嚴 · 觀無厭足 Solemnly Elegant Lovely to Behold~

即時諸天、於虛空中、高聲唱言:「過此無量無邊百千萬億阿僧祇世界,有國名娑婆,是中有佛名釋迦牟尼,今為諸菩薩摩訶薩說大乘經,名妙法蓮華,教菩薩法,佛所護念。汝等當深心隨喜,亦當禮拜供養釋迦牟尼佛。」

彼諸眾生,聞虛空中聲已,合掌向娑婆世界作如是言:

「南無釋迦牟尼佛!南無釋迦牟尼佛!」

以種種華、香、瓔珞、幡蓋,及諸嚴身之具、珍寶妙物,皆共遙散娑婆世界。所散諸物,從十方來,譬如雲集,變成寶帳,遍覆此間諸佛之上。于時十方世界,通達無礙,如一佛土。

~《妙法蓮華經》卷6〈21 如來神力品〉

❖❖❖

At the same time all the devas spoke loudly while in the air, saying: “Beyond these immeasurable, limitless hundreds of thousands of myriads of koṭis of incalculable worlds, there is a land called Sahā. In it is a buddha called Śākyamuni. For the sake of the bodhisattva mahāsattvas he now teaches the Mahayana sutra called the Lotus Sutra, the instruction for bodhisattvas and treasured lore of the buddhas. You should rejoice deeply. You should also honor and pay homage to Śākyamuni Buddha.”

Hearing this voice in the air, all those sentient beings pressed their palms together, faced the sahā world and said:

 “We take refuge in Śākyamuni Buddha. We take refuge in Śākyamuni Buddha.”

All of them scattered various kinds of flowers, incense, necklaces, banners, canopies, ornaments, jewels, and other beautiful things over the sahā world from afar. All that had been scattered formed together from the ten directions like a cloud and was transformed into a jeweled screen that covered all the buddhas. Then the worlds of the ten directions became pellucid, without obstruction, as if they were one buddha land.

~The Lotus Sutra Chapter XXI The Transcendent Powers of the Tathāgata

❖❖❖

ཀྱེ་གྲོགས་པོ་དག །འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་འདས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ། ད་ལྟར་དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་གདམས་པ། སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ༑ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཆད་ཀྱི། དེ་ལ་ཁྱེད་ཀྱང་ལྷག་པའི་བསམ་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་གྱིས་ཤིག །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་ཚོལ་ཅིག །མཆོད་པ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་ཐོས་སོ།

།དེ་ནས་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བར་སྣང་ལས་དེ་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ཐོས་ནས་དེ་ན་འཁོད་བཞིན་དུ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་

ཞེས་ཚིག་དེ་སྐད་སྨྲས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང༌། དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལ་མཆོད་པའི་ལས་ཀྱི་ཕྱིར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། མེ་ཏོག་དང༌། བདུག་པ་དང༌། སྤོས་དང༌། ཕྲེང་བ་དང༌། བྱུག་པ་དང༌། ཕྱེ་མ་དང༌། ན་བཟའ་དང༌། གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། ལྷའི་བ་དན་དང༌། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་མང་པོ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདི་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་འཐོར་རོ། །ཕྱང་ཕྲུལ་དང༌། བགོ་བ་དང༌། སེ་མོ་དོ་དང༌། དོ་ཤལ་དང༌། ནོར་བུ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་མང་པོའང་གཏོར་ཏོ། །མེ་ཏོག་དང༌། བདུག་པ་དང༌། སྤོས་དང༌། ཕྲེང་བ་དང༌། བྱུག་པ་དང༌། ཕྱེ་མ་དང༌། ཆོས་གོས་དང༌། གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། ལྷའི་བ་དན་དང༌། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་དང༌། སེ་མོ་དོ་དང༌། དོ་ཤལ་དང༌། ནོར་བུ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་གཏོར་བ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་འོངས་ཏེ། མེ་ཏོག་དང༌། བདུག་པ་དང༌། སྤོས་དང༑ ཕྲེང་བ་དང༌། བྱུག་པ་དང༌། ཕྱེ་མ་དང༌། ན་བཟའ་དང༌། གདུགས་དང༌། རྒྱལ་མཚན་དང༌། ལྷའི་བ་དན་དང༌། རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་བ་དན་རྣམ་པ་མང་པོ་དང༌། སེ་མོ་དོ་དང༌། དོ་ཤལ་དང༌། ནོར་བུ་དང༌། རིན་པོ་ཆེ་དེ་དག་གིས་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདི་ཁེབས་པར་གྱུར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གཞན་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དེ་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཁེབས་པར་གྱུར་ནས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཏེ། གང་དག་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་བཞུགས་པ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་གི་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ལ་མེ་ཏོག་གི་བླ་བྲེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་ཁེབས་པར་གྱུར་ཏོ།

།དམ་པའི་ཆོས་པདྨ་དཀར་པོ་ལས།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པའི་ལེའུ་ཞེས་བྱ་སྟེ་ཉི་ཤུ་པ།།

❖❖❖